روزشمار پرسپولیس: 24 اسفند

پیروزی دیلی؛ امروز 24 اسفند 1396است و در تقویم تاریخ ورزشی این روز نگاهی داریم به اتفاقات مهم پرسپولیس در چنین روزی.