از عقاب آسیا بیشتر بدانیم

احمدرضا عابدزاده دروازبان دوست داشتنی دهه شصت ایران که به نظرم بعد ازاو دیگر هیچگاه دروازه ایران رنگ امنیت کامل را به خود ندید. او متولد آبادان و بزرگ شده اصفهان است .