مسترکیروش فخرفروشی بس است...

مسترکیروش فخرفروشی بس است...


سال۲۰۱۱بودکه مردی چشم آبی برای نجات فوتبال ایران پابه مهرآبادگذاشت،مردی که ازتیم ملی کشورش اخراج شده بودوحال به فکرماجراجویی درآسیابود.


    کارلوس کیروش پرتغالی که زمانی دست راست فرگوسن بودبه ایران آمدتابنای فوتبال ایران رااز نو بسازد،تیفوسی های فوتبال درایران که سرخورده ازعدم حضوردرجام جهانی۲۰۱۰بودنداین باربابینش وادبیات جدیدی ازفوتبال سخن به میان می آوردند،ادبیاتی که سراسرامیدبودوامیدبودوامید..... مردپرتغالی دراولین حضوردربرنامه نودبسیارشیک ومجلسی روی صندلی داغ عادل فردوسی پورنشست وازهمان روزاول نشان دادکه راه تسخیرقلب عاشقان فوتبال درایران را بلداست اومی گفت کاری میکند که فوتبال ایران درجهان آقایی کند وقول دادکه تمام رده های سنی رازیر نظربگیرد عادل فردوسی پورهم که نشان داده عاشق چشم آبی ها وانورآبی هاست حسابی به به وچه چه میکرد تامردم بیش ازپیش به کیروش وآینده فوتبال ایران دل ببندند،حال کشوری پرازاستعدادناب فوتبالی باحمایت میلیونی مردم پشتیبانی شدیدرسانه ای آماده خدمت به کیروش بودنداما هنوزجوهر امضای کیروش خشک نشده که غرزدن های او هر روز تیتر روزنامه ها ونقل محافل بود،اومی گفت امکانات ندارید ،همکاری مناسب وجودنداردوهزارویک بهانه ی دیگر.اما آزاردهنده ترین وجه نطق های جناب کیروش نگاه ازبالا به پایین وفخرفروشانه ی اوبه فوتبال ایران بود نگاهی که قلب های مالامال ازعشق سینه چاکهای فوتبال درایران رابه دردمی آورد.

خوشبختانه فضای مجازی واینترنت برای همه ی انسانهادردسترس است ومردپرتغالی قطعاقبل ازحضوردرایران صدهابار کلمه ی "ایران " راسرچ کرده وباکمک ایجنت هایش قطعاازشرایط وامکانات فوتبال ایران آگاه بوده وباعلم به این شرایط پای میزمذاکره نشسته است وقرارداد امضاکرده واین گونه نبوده که قبل ازسال۲۰۱۱امکانات ایران درحدسوییس باشدوبه یک باره وپس ازحضورکیروش تجهیزات ما کن ف یکون شوند.

شایدپیرمرد پرحاشیه نمی دانست که ۵سال قبل برانکوباامکاناتی به مراتب کمتر ولی باهمت جوانان ایران تیم را راهی آلمان کرد ان هم به گونه ای که یک هفته قبل ازپایان بازیها صعودما مسجل شدوبازی آخرمان تشریفاتی بود .ویادربوسان باشکست قدرت هایی نظیرکره وژاپن پرچم مارا بربام آسیابرافراشته شد وماراآقای آسیا کرد ولی هرگز فخرنفروخت وهمیشه از ایران به عنوان کشور دومش یاد کرده بود.

کیروش جان دقیقاهمان روزی که شماپای به فرودگاه تهران نهادید درست چندمتر ان طرف ترولاسکوی بزرگ ازپله های هواپیماپایین آمدوبدون ادعاآستین بالازدوبرای پیشرفت والیبال جان کندونتیجه اش رانیز گرفت ووقتی ماموریتش تمام شد یک شبه ساکش رابست وبانامه ای که رنگ وبوی صداقت داشت باملت ایران خداحافظی کرد.

 کیروش پس ازبهانه جویی های مکرر سناریوی جدیدی را اغاز کرد اومدام ازرفتن سخن میگفت ومردم که هنوزباسیاست کیروش آشنانبودند بابت رفتن اونگران میشدند غافل ازاین که مردی که همواره درکارنامه اش نفردوم خوبی بوده وهیچ گاه سرمربی کاملی نبودوازتیم کشورش اخراج شده وسال۲۰۰۳باپرستاره ترین تیم ریال مادرید بدترین نتایج راگرفته خواهانی ندارد وصاحب اول واخرش خودمان هستیم وبی شک درآمد دلاری و هزینه های ریالی تازه زیر زبان او مزه کرد وجایی نمیرود.

اودراین ۵سال نشان داده که بیش ازآن که یک مربی حرفه ای باشد یک شومن حرفه ای است او بردجلوی کره راجوری جلوه میدهد ودست خود راباحرکتی زشت رودرروی لنزدوربین به مربی کره نشان میدهد که گویی تابه حال موفق به شکست کره نشده ایم حال ان که ماهمین کره رابااقتدار۶تایی و۴تایی کرده ایم آن هم بافوتبال هجومی وزیبای ایرانی نه دفاع اتوبوسی وبزدلانه ویاحذف ازجام ملتهارا  گردن داور می اندازد درحالی که به لطف همین داور دردیدار رفت باازبکستان توپی که نیم مترازخط دروازه ایران عبور کرده بودگرفته نشدوچه بسا ما باهمان اشتباه راهی برزیل شدیم .درواقع اوبا پلیتیکی اروپایی سقف آرزوهای مارا رفتن به جام جهانی وبردن تیم های درجه دو آسیایی قرارداد تاپس ازدستیابی به آنها محبوب ملت شود که اتفاقا به آن هم رسید عادل فردوسی پور هم که قبل تر برای نتایج سرمربیان تیم ملی نظیر قلعه نویی دادگاه محاکمه راه انداخته بود حال برای اولین باخت تاریخ ایران به لبنان وباخت مقابل عراق درگیر جنگ وچهارمی گروه درجام جهانی کف وسوت میزند وراه به راه نظر سنجی میگذارد نظر سنجی هایی که خود به آن جهت دهی میدهد ومیزان رضایت بالای مردم ازکیروش را نشان میدهد حال ان که اساسا قضاوت ورای مردم که با احترام به همه ی آنها  همه هم حرفه ای فوتبال را دنبال نمیکنند وبعضا عوام هستند میتواند متر و معیاری برای ابقای سرمربی باشد یا نه سوالی است که عادل باید به آن جواب دهد البته ناز شصت کیروش چرا که اوبه فکرجایگاه خوداست واین جامعه فوتبال است که بایدهوشیارباشد.

متاسفانه مردمی که ازباخت به ارژانتین آنقدرسرمست میشوند که راهی خیابان میشوند

طبعا باید از کیروش راضی باشند چراکه ازپتانسیل جوانان ایران خبر ندارند وهمین باعث میشود که کف آرزوهای ماهنگام ورود کیروش حال به سقف ان تبدیل شود.بی انصافی است اگربگوییم که کیروش برای فوتبال ایران سراسرضرر بوده است،اوبازیکن سالاری برخورد کردویک همیت رادرتیم به وجود اورداما نقاط تاریکی رادر کارنامه خودثبت کرده که اگربخواهیم به ان بپردازیم مثنوی هفتاد من میشودبه همین سبب به گوشه ای ازان اشاره میکنیم .

سوال ماازآقایان کفاشیان وتاج این است که هدفتان ازآوردن وابقای کیروش چه بوده؟فوتبال زیبا؟نتیجه؟جوانگرایی؟بی شک برکسی پوشیده نیست که فوتبالی که شاگردان کیروش ارائه میدهندتماشاگرپسند وشایسته ی تقدیرنیست چراکه سبک بازی مادربرابر ارژانتین وقطر یکی است وآن هم دفاع ودفاع ودفاع،نشان به آن نشان که سابیچ سرمربی بوسنی درخاطرات خودگفته که دربین ۲نیمه به شاگردانم گفتم که مگرتیم ایران برای صعودنیاز به گل ندارد چرا حمله نمیکند.بگذریم دربحث نتیجه نیزدرجام جهانی درگروه خودچهارم شدیم وقطعا اگرراه داشت ماپنجم نیز میشدیم ودرجام ملتهانیز برابرعراقی حذف شدیم که درگیرجنگ بود،امادربحث جوانگرایی نیزکیروش نشان داده که درچینش مهره هافوق العاده زیرک است به گونه ای که ابتدا پورعلی گنجی وانصاری وکنعانی را دعوت میکند ولی درادامه ازهیچ کدام استفاده نمیکندیا این که ازترابی،جهانبخش ،پهلوان،رفیعی و.... دعوت میکند امامهره های اصلی اوهمان سوگلی های خودش هستندسوگلی هایی که بعضادرلیگ قطرنیمکت نشین هستندامادرتیم ملی فیکس بازی میکنند البته این انتخاب هازیاد عجیب نیست چراکه مسترکیروش وقتی برای دیدن لیگ ایران ندارد وکارهایی مهمتر از آن دارد به همین خاطراست که  تعدادماه های مرخصی ایشان نزدیک به ده ماه درسال میرسداماکسی نیست که از اوسوال کند که چرا لیگ رانمیبینی؟چرا که به مسترکیروش برمیخورد

درواقع به لفظ بهتربگوییم که کیروش ازخارج مرخصی میگیرد وبه ایران می اید نه بالعکس.نتیجه نیزهمان میشودکه جوانان بااستعدادی مثل پیام صادقیان،سروش رفیعی ،محسن مسلمان و.....بایدپشت خط بنشینندوشایدهنرنمایی های امیدنظری ها،بیت آشورها،،داوری هاو..............باشند.

اصولاکیروش نشان داده اعتقادی به لیگ ایران نداردوفقط لژیونرها رامیپسندد حال این که این لژیونرهادرکدام لیگ بازی میکنندوچه عملکردی دارند اصلا برایش مهم نیست.ای کاش روزی که کیروش به بهترین طراح های ایران نظیرکریمی ،صادقیان،نوری وجباری پشت کردوعلنا اعلام کردفوتبال اتوبوسی راتاکتیک خودقراروباهافبک طراح بیگانه است کسی ازفدراسیون نشینها اورا به چالش میکشید نه این که بابه به وچه چه دیوارنازوکرشمه های کیروش رابلندترکنیم.حال عاشقان فوتبال درایران دلسردازتیم ملی وکیروش به آینده فکرمیکنند آینده ای که مبهم است امابارقه های امیدنیز دران دیده میشود اماباتمام این اوصاف برای کیروش به عنوان شخص اول نیمکت تیم ملی آرزوی موفقیت میکنیم وامیدواریم تعطیلی های ملال اور لیگ ثمره ای به مانند۵۴روزتعطیلی قبل ازجام ملتها نداشته باشد.

ودرآخرخطاب به سرمربی تیم ملی کشورمان عرض مینماییم حال نوبت ماست که به شمافخربفروشیم چراکه درالمپیک که مظهرونشانه پیشرفت ورزش هرکشوراست ایران بزرگ باهمین امکانات اندک وکمبودهابرپله ی۲۵ام ایستاداما کشورشما باتمام کب کبه ودبدبه اش پایینترازکشورهای گمنامی نظیرفیلیپین،گراندا،دومینیکن،بروندی،فیجی،باهاماس،اتیوپی وکزوو ۷۸ام شد.اری مسترجان این مدال ها باتلاش جوانان همین سرزمینی بدست آمد که شماهرماه برای ماندن درآن ناز میکنید.

اگرمردعمل هستید بسم الله واگریارای مقابله بامشکلات  راندارید بدرود.مخلص کلام این که قضاوت دراین باره را برعهده مخاطبان فهیم این مقاله قرارمیدهیم  وآن رابایک سوال به خاتمه میرسانیم وان این که  میراثی که کیروش برای فوتبال ایران به جای گذاشت  چه بود؟نتیجه؟بازی زیبا؟،ترانسفربازیکن به اروپا؟یاماجراهای تلخ ال اشپورت؟ایامردی که دستمزدی بالاتر از سابیا سرمربی تیم نایب قهرمان جهان یعنی آرژانتین وخورخه سمپاعولی  بزرگ میگیرد باعملکرد مذکور ارزش ناز کشیدن را دارد؟به راستی مسئله این است اوعاشق است یاکاسب؟

موسی خواجوی

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی