کالای شـکستنـی! با احتیاط حمل شود

تا لحظه نوشتار 6 روز از شکست تحقیر آمیز تراکتورسازی با سرمربی پرآوازه ای از خانواده استقلال به نام امیر قلعه نوعی میگذرد و درست 2 روز به رقم خوردن سرنوشتی چه بسا بدتر بدست ارتش تا بن دندان مسلح سرخ آسیا برای تیمی مانده است که علاوه بر سود بردن از سرمربی از جنس استقلال ، نام استقلال را هم یدک میکشد.